EnYukarı

Vesveseden kurtulmanın yolları nelerdir?

Değerli Kardeşimiz;
“Eğer şeytandan (gelen) bir vesvese seni dürtecek olursa, hemen Allah’a sığın!”
 
“Bununla beraber şeytandan (gelen) bir vesvese seni dürtecek olursa, hemen Allah’a sığın! Çünkü Semi (her şeyi işiten), Alim (hakkıyla bilen) ancak O’dur.” (Fussılet, 36)
 “(Allah’dan) gerçekten sakınanlar, kendilerine şeytandan (gelen) bir vesvese dokunduğu zaman, (Allah’ın emir ve yasaklarını) hatırlayıp derhâl (hakikati) gören kimselerdir. (A‘râf, 201)”
“Ve de ki : “Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Rabbim! (Onların) yanımda bulunmalarından dahi sana sığınırım.” (Mü’minûn, 97-98)

İbnu Abbas (ra) anlatıyor:
“Resûlullah (asm) buyurdular ki:
“Şeytan insanoğlunun kalbinin üzerinde tünemiş vaziyette bekler. Allah'ı zikredince siner, çekilir, gaflet etse vesvese verir.” (Buhârî)
İbnu Abbas bana dedi ki:
“Eğer içinde herhangi bir vesvese bulursan şöyle de: “O (Allah), hem evveldir, hem ahirdir, hem zahirdir, hem batındır. O her şeyi bilendir” (Hadid, 3)
Vesvese, ehemmiyet verdikçe artar, ehemmiyet verilmezse azalır
Cenab-ı Hak şu âlemde çok hikmetlere binaen vesveseyi şeytanın eline vermiştir. “Vesveseye ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezsen söner. Ona büyük nazarıyla baksan büyür; küçük görsen, küçülür. Korksan ağırlaşır, hasta eder; korkmazsan hafif olur. Mahiyetini bilmezsen devam eder, yerleşir; mahiyetini bilsen, onu tanısan, gider.” (Sözler)
Delile dayanmayan vesveseler, imanımıza zarar vermez
Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor:
Hz. Peygamber'in (asm) ashabından bir kısmı ona sordular:
“Bazılarımızın aklından bir kısım vesveseler geçiyor, normalde bunu söylemenin günah     olacağına kâniyiz.”
Hz. Peygamber (asm):
“Gerçekten böyle bir korku duyuyor musunuz?” diye sordu. Oradakiler “Evet!” deyince:  “İşte bu (korku) imandan gelir (vesvese zarar vermez)” dedi.”
İmani mevzularda (Allaha iman, ahrete iman vb.) şeytan insanın aklına ve hayaline şüphe ve kuruntularla vesvese verebilir. Vesveseli kişi korkarak “Eyvah, kalbim bozulmuş, inancım sarsılmış” zanneder. Halbuki, akla vesvese gelmesi tasdik etmek demek değildir.
Örneğin; güneşin bugün batmaması veya yarın doğmaması mümkündür. Hâlbuki kesin olarak bilinir ki güneş batacak, yarın doğacak. Bu halden kimse şüphe edemez. Aklımıza şüphe getirmez. 
İşte bunun gibi, imanla alakalı konularda delile dayanmayan vesveseler, imanımıza zarar vermez.
Kalbe gelen vesvese hüküm değil hayaldir

Şeytan ilk vesveseyi kalbe fısıldar. Bazı edebe zıt halleri hayale getirir. Vesvese eden kişi Rabb’ine edepsizlikte bulunduğunu zan eder. Hâlbuki o çirkin sözler kalbe ait değildir. Şeytanın vesvesesidir. Kalbin verdiği hüküm değil, hayaldir. Çünkü insan ibadet ederken bir sebep dolayısıyla alakasız çirkin şekiller hayaline gelebilir. Nasıl içimizdeki necaset temizliğimize zarar vermez. Namazı bozmaz. Öylede ibadetteki tefekkürlerimiz o çirkin şekillerin ortalarından geçerler. Birbirlerine bulaşmazlar.
Hayale gelen vesveseler, ibadetin kutsiyetini bozamaz
Kişi ibadet ederken bir hastalık bir sıkıntı (açlık veya def-i hacet vs.) sebebiyle o ihtiyaçlarının devasını hayalinde şekillendirebilir. Fakat bu hayaller ibadetin yüceliğine zarar veremez.
Namazda iken hayale gelen boş düşüncelere, karşı “Aman ne kusur ettim” deyip, inceleyip meşgul olunmamalı, fark edildiği an dönülmelidir. Ta ki o zayıf düşünce dikkat etmekle kuvvetlenmesin. Bununla beraber vesveseler adeta balona benzer. Üfledikçe, yani ehemmiyet verdikçe büyür, ehemmiyet verilmezse küçülür ve sönerler.
“Amelim sahih oldu mu” demek yerine “ Kabul oldu mu” denilmelidir
İbadet eden kişi amelinin sahih olup olmadığını düşünerek,  ibadeti tekrarlaması şeytanın verdiği vesveselerdendir. İşlediğimiz amellerimizde “Acaba sahih olmuş mu?” diyerek vesvese etmek yerine “Acaba kabul oldu mu?” denilmelidir. (Ancak fıkhi hükümlere uyularak amel edildiğinde bu kural geçerlidir.)
“Dinde, harec yoktur” (Buharî)
Bir kişinin ibadetini olmadı vesvesesi ile tekraren iade etmesi kişiye usanç verir. İbadetlerinde muvaffak olamama düşüncesi ile umutsuzluğa düşer. Bu durum kişiye büyük bir zorluktur. Hem başta zaman olmak üzere pek çok israfa girebilir. İsraf ise haramdır. Ayrıca insan aciz olduğu için ibadetteki kusuru pek çoktur. Tövbe ve dua ile o günahlardan temizlenir. 
Evham ve vesvese için şu dualar okunabilir
 

Evham ve vesvesesi olan bir hastayı ve hasta kendisine sabah, akşam en az 3 gün, en fazla 7 gün sabah 7, akşam 7 olmak üzere günde 14 kere okursa biiznillah şifa bulur.

Bir kimse devamlı bir vesveseden kurtulmak için aşağıdaki duayı okumaya devam ettiğinde Allah’ın izniyle kurtulur. 

Her sabah Müminun suresinin 97 ve 98. Ayetleri okunur. 
Bu duayı okuyan aynı zamanda bütün şerlerden Allah’ın izniyle emin olur. (Münâcât Duaları) 
Besmele çekmekle şeytanın vesvesesinden emin olunur
100 kere “” deyince, şeytanın şerrinden ve vesvesesinden emin olur, rızkı bereketlenir. (Dualar) 
Kuran okumak, euzü besmele çekmek vesveseyi izale eder
 İbn-i Abbas: “Nefsinde vesvese hisseden kimse:
” sözünü tekrar ederse vesveseden kurtulur.” demiştir. 
Şeytanla karşılaşma halinde "Euzü Besmele" çekmek Kur'an-ı Kerim'den kolaya geleni okumak da iyidir. (Müslim) 
Ezan okuyunca şeytan dönüp kaçar 
İmam-ı Nevevi şöyle demiştir: "Şeytanla karşılaşma halinde, ezan okumak uygun olur. Çünkü Süheyl'den şöyle dediği rivayet edilmiştir: 
Babam beni Harise oğullarına gönderdi. Yanımızda da bir arkadaşımız vardı. Arkadaşımıza bostandan biri adını vererek seslendi. Yanımdaki arkadaş baktı ama bir şey göremedi. Ben bu olayı babama anlattım. Babam şöyle dedi: "Senin böyle bir şeyle karşılaşacağını bileydim, seni göndermezdim. Ancak sen böyle bir ses işitirsen, ezan oku. Çünkü Hz. Peygamber (asm) şu hadis-i şerifini Ebu Hureyre'den duydum:
 "Şeytan ezan okunduğu zaman dönüp kaçar." (Müslim) 
Vesveseye kapılan insan eûzü besmele çekmelidir 
Allah Teâlâ buyurur: 
"Şeytandan bir dürtüş seni dürterse, hemen Allah'a sığın. Allah, her şeyi işitendir; her şeyi bilendir." Allah'ın bize emrettiği ve edeb olarak öğrettiği en güzel Allah'a sığınmadır bu... (Euzü billahi mineşşeytânirra-cîm). 
Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre demiştir ki, Resûlüllah (asm) buyurdu:
"Şeytan birinize gelip der ki: Şunu kim yarattı, bunu kim yarattı; hatta Rabbmi kim yarattı? diyesiye kadar... (Şeytanın vesvesesi bu duruma ulaşınca, o insan, şeytandan Allah'a sığınsın (Eûzü billahi mineşşeytânirracîm, desin) ve bu düşünceden kaçınsın," Sahîh'deki diğer bir rivayet şöyle: "İnsanlar birbirlerine sorup dururlar: Bu yaratıkları Allah yarattı, Allah'ı kim yarattı? denilinceye kadar... Kim, kendinde böyle bir hal sezerse: 
"Amentü billahi ve rusulihi" desin. (Ben Allah'a ve Peygamberlerine îman ettim, desin)." 
Hazreti Aişe'den (ra) rivayet edildiğine göre, demiştir ki, Resûlüllah (asm) buyurdu: "Kim bu şeytandan bir vesvese kendinde bulursa, üç defa: 
"Amenna billahi ve birusulihi." 
(Biz, Allah'a ve Peygamberine îman ettik) desin. Çünkü bunu söylemek, ondan vesveseyi giderir. 
Şeytan Lâ ilahe illallah zikrini işitince geri çekilir 
Alimlerden biri de şöyle demiştir: Abdest, namaz yahud bunlar gibi işlerde vesveseye düşmüş olan bir kimsenin:
"" demesi müstahabdır, çünkü şeytan bu zikri işitince, geri çekilip uzaklaşır. Zira: 
"Lâ ilahe illallah" zikrin başıdır. Bundan dolayıdır ki, hak yola girmeyi isteyenlerin terbiye-cisi olan bu ümmetin seçkinlerinden büyük şahsiyetler, "Lâ ilahe illallah" sözünü, zikir ehline tavsiye etmişler ve buna devam etmeyi emretmişlerdir. Ayrıca demişlerdir ki:
Vesveseyi gidermekte en faydalı ilâç, Allah'ı zikre yönelmek ve bunu çok yapmaktır. 
Büyük alim, Ahmed b.Ebû'l-Havarî demiştir ki, ben vesveseden, Süleyman Darânî'ye şikâyette bulundum. Bana şöyle dedi: Eğer vesvesenin senden kesilmesini istiyorsan, hangi vakitte kendinde onu hissediyorsan ferahlanıp rahat et. Zira sen ferahlanınca o hal senden kesilir. Çünkü müminin sevinmesinden daha çok şeytanı kızdıran şey yoktur; eğer vesvese edip kederlenirsen, sana keder ve vesveseyi çoğaltır. 
Bu söz, bazı alimlerin söylediği şu sözü kuvvetlendirir: İmanı kemale eren kimse, vesvese ile müptelâ olur; çünkü hırsız, harab bir eve girmez. (Dualar ve Zikirler)

Allah’a emanet olunuz. 
 


Fiemanillah...


Görüntülenme

Bu makale 7490 defa görüntülenmiştir.

Yayın Tarihi

25 Kasım 2016 Cuma

Pdf olarak görüntüle

Yazıcı çıktısı

Rastgele makale