EnYukarı

Makaleler Listesi Sayfa 8

Muhtelif yerlerden alıntı olarak aldığım ve kendim çokca istifade ettiğim makaleleri, başkaları da istifade eder düşüncesiyle burada yayınlıyorum.islam3 EyupMert.com

ALLAH - اللە Türkçe, Müslüman Araplarla karşılaşılan ilk günlerden itibaren Arapçadan kelime almaya başlamıştı bile.  Üzerlerine doğru gelen Arap ordularının dilinde, Islam'a davet mektuplarının başında hep "Allah" kelimesi mevcuttu. Ve Islam davetçileri hep tek olan Allah'a imana davet ediyorlardı. Elbette ilk öğrendiğimiz kelimeler arasında  Islam, Muhammed ve Kuran kelimeleri ile birlikte Allah lafzı başı çekiyordu. Demek eskiden beri

Devamı
islam4 EyupMert.com

Hz. Ömer'in halifelik yıllarıydı. Takvimler hicretin yirmi üçüncü yılını göstermekteydi. Halife her Cuma olduğu gibi, o Cuma da Medine'de Mescid-i Nebevi minberinde hutbedeydi. Orada konuşurken, bir ara sözleri arasında şöyle dedi: "Yâ sâriyetu el-cebele, el-cebele !" (1)(Ya Sariye dağa dağa!) "??.?!" "??.?!" Mescittekiler soran gözlerle birbirlerine baktılar. Sâriye, İran'da devam eden fetihlerde görevli bir komutandı. Hz. Ömer Sâriye b.

Devamı
islam5 EyupMert.com

Değerli kardeşimiz, Bir kimse namazında şüphelenerek üç mü yoksa dört mü kıldığını hatırlamasa, eğer yanılma olayı bu kişinin başına ilk defa gelmişse, yani bu gibi şüphelenmeler o kişide devamlı bir âdet hâline gelmemişse namazını yeniden kılmalıdır. O namaz batıl olmuştur. Bunu yeniden kılmak için oturarak selâm vermesi daha iyidir. Çünkü bu konuda şu hadis vardır: "Sizden biri namazında kaç rekât kıldığı hususunda şûpheye düşerse, namazını yeniden

Devamı
islam6 EyupMert.com

Hads-ı Sadık: Aklın başlıca iki seyri vardır: Fikir ve hads. Fikir, tedricidir; hedefe adım adım gidilir. Hads ise, şimşek gibi bir sür’at-i intikaldir; hedefe birden ulaşma söz konusudur. Mesela, yeni bir ilmi keşfe imza atacak bir zat, önce fikir ile yol alır. Araştırdığı sahada fikren derinleşir. Günler, aylar geçer, henüz sonuca varamaz. Fakat bir gün, birden içine bir

Devamı
islam7 EyupMert.com

Değerli kardeşimiz, Cevap 1: Prof. Marshall, ceninin alaka safhasındaki durumunu gösterirken şöyle diyor: Nutfe bir müddet sonra alaka (pıhtılaşmış kan, su sülüğü, asılan nesne), daha sonra mudğa, yani dişle çiğnenmiş görünümdeki et hâline gelir. Mudğa safhasında cenin bir santimetre boyundadır.    Meşhur müslüman bilim adamı Zendani’nin bildirdiğine göre, Kur’an ve hadis ile modern bilim arasında

Devamı
islam8 EyupMert.com

 Bir vakit, İmam-ı Ali Radıyallahü Anh bir kâfiri yere atmış. Kılıcını çekip keseceği zaman o kâfir ona tükürmüş. O, kâfiri bırakmış, kesmemiş. O kâfir ona demiş ki: “Neden beni kesmedin?” Dedi: “Seni Allah için kesecektim. Fakat bana tükürdün; hiddete geldim. Nefsimin hissesi karıştığı için ihlâsım zedelendi. Onun için seni kesmedim.” O kâfir ona dedi: “Beni çabuk kesmen

Devamı
islam9 EyupMert.com

Bedevî aşiretlerinden Hasenan aşiretinin birbirine düşman iki kabilesi varmış. Birbirinden, belki elli adamdan fazla öldürdükleri halde, Sipkan veya Hayderan aşireti gibi bir kabile karşılarına çıktığı vakit, o iki düşman taife, eski adâveti unutup, omuz omuza verip, o haricî aşireti def edinceye kadar dahilî adâveti hatırlarına getirmezlerdi. İşte, ey mü’minler! Ehl-i iman aşiretine

Devamı
islam10 EyupMert.com

Rivayete göre Mûsa (a.s.), Ken'âniler' in Şam'daki topraklarına girmişti. Bu sırada Bel'am, el-Belkâ köylerinden Bal'â'da bulunuyordu. Ken'âniler'den bazıları Bel'am'ın yanına gelerek: "Ey Bel'am, Mûsa İbn İmrân İsrâiloğulları'nın başında olduğu halde bizi yurdumuzdan sürmek ve öldürmek üzere geldi. Bizim ülkemize İsrâiloğulları'nı yerleştirecek. Senin kavmin olan bizlerin ise yerleşecek bir yerimiz yok. Sen duâsı kabul edilen bir kimsesin. Onları defetmesi için Allah'a duâ

Devamı
islam11 EyupMert.com

Bir kabilenin ileri gelenleri, Hz. Ömer’e başvurarak: İslâm’ı bir şartla kabul ederiz, demişler. Kur’an’ın şu âye­tindeki filân harfin üstünde bulunan nokta, alta gelirse. Yâni ‘nun’, ‘be’ olursa. Tabi bu durumda ayetin manası değişecek. Bu da o kabilenin işine gelecekti. Ömer-ül Faruk cevap vermiş: O noktaya bir çengel assanız da çengelin ucuna kâina­tın bütün ağırlıklarını bağlasanız, yine o noktayı aşağıya indiremezsiniz...  

Devamı
islam12 EyupMert.com

Evet, bu söz bir hadis-i şeriftir. Bu konuda az farkla söz konusu olan rivayetlerden biri için bk. Kenzu’l-Ummal, h. no: 15216. Bu hadisin aslı için bk. Hâkim, Müstedrek, Beyrut, 1411/1990, 4/636; el-Munzirî, et-Terğib ve’t-Terhib, Beyrut, 1417, 4/257. Yine konuyla ilgili değişik rivayetleri görmek için bk. Taberi, Begavi, Razi, Ebu Hayyan/el-Bahru’l-Muhit, İbn Kesir, Kurtubi, Suyutî/ed-Durru’l-Mensur, Alusi, Kalem suresinin ilk

Devamı
islam13 EyupMert.com

Eş-Şekûr: Az iyiliğe çok mükafat veren. Rızası için yapılan iyilikleri fazlası ve pek ziyadesi ile karşılık veren.

Devamı
islam1 EyupMert.com

Ey nefis! Başta Habibullah, bütün ahbabın, kabrin öbür tarafındadırlar. Burada kalan bir iki tane ise, onlar da gidiyorlar. Ölümden ürküp, kabirden korkup başını çevirme. Merdâne kabre bak, dinle, ne talep eder? Erkekçesine ölümün yüzüne gül, bak, ne ister. Sakın gafil olup ikinci adama benzeme. Ey nefsim! Deme, “Zaman değişmiş, asır başkalaşmış. Herkes dünyaya dalmış, hayata perestiş eder, derd-i maişetle sarhoştur.” Çünkü ölüm değişmiyor. Firak, bekàya kalb olup

Devamı